Tien voorstellen voor de ontwikkeling van windenergie aan land

De Franse regering heeft op 18 januari de 10 maatregelen van de werkgroep windenergie aan land gepresenteerd. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat projecten sneller worden uitgevoerd en beter worden aanvaard op lokaal niveau. Door een nieuwe verdeling van de belastinginkomsten zijn de windenergieprojecten ook interessanter voor gemeenten.

Met deze maatregelen kan de duur van een project voor de aanleg van windparken aan land met de helft worden teruggebracht. De uitvoering van een project bedraagt momenteel 7 à 9 jaar. De overheid verwacht dat deze kortere bouwtijd zal bijdragen aan de ambitie om de productiecapaciteit afkomstig van windenergie tussen 2016 en 2023 te verdubbelen.

De ontwikkeling van windenergie in Frankrijk ondervindt veel weerstand van stichtingen of omwonenden die veelvuldig tegen de aanleg van windturbines in beroep gaan. Daarnaast zijn er veel problemen met windturbines in de omgeving van militaire installaties of cultureel erfgoed. Om deze situatie te deblokkeren hebben alle betrokken partijen aan de werkzaamheden van de werkgroep deelgenomen. Dit heeft geleid tot 10 voorstellen die het ministerie van de ecologische transitie van plan is uit te voeren.

De voorstellen zijn onderverdeeld in drie groepen:

  1. Verkorten van de duur van het project
  2. Vereenvoudigen en voorspelbaar maken van procedures
  3. Verbeteren van de relatie tussen windmolenprojecten en de omgeving

Verkorten van de duur van het project
De belangrijkste maatregel is het verwijderen van een gerechtelijk niveau bij de behandeling van bezwaren. Momenteel wordt er tegen 70% van de afgegeven vergunningen een beroep aangetekend en een groot aantal van deze bezwaren verschjinen vervolgens in hoger beroep voor de administratieve rechtbank. Het directe gevolg hiervan is dat de duur van de projecten in Frankrijk gemiddeld 7 à 9 jaar bedraagt, terwijl dit in Duitsland 3 à 4 jaar is. Deze lange doorlooptijd veroorzaakt een technologische achterstand voor de Franse sector gelet op de snelle ontwikkeling van de technologie van windmolens. De werkgroep stelt voor om bezwaren tegen windmolenparken op land meteen voor de administratieve rechtbank te brengen.
Deze maatregel wordt al vaker toegepast door de Franse overheid om de ontwikkeling van windmolenparken op zee, grote winkelcentra (super- en hypermarkten) en bioscopen van meer dan 300 plaatsen te versnellen.
Daarnaast stelt de overheid voor om de middelen (van externe of externe wettelijkheid) na twee maanden vast te leggen. Dit houdt in dat de eisers de pleidooien en middelen waarop het beroep berust niet kunnen vermenigvuldigen om het beroepsproces te verlengen.

Vereenvoudigen en voorspelbaar maken van de procedures
De regering wil een verheldering van de regels voor vernieuwingsprojecten (repowering) van parken aan het einde van hun levensduur via een ministeriele instructie. De beroepssector schat dat de geïnstalleerde capaciteit met 5GW kan worden verhoogd in 2030 door de vervanging van bestaande windmolens door krachtigere windtribunes.

De minister stelt tevens voor om de beweegredenen voor conforme instemmingen die door de overheid worden afgegeven te versterken en de zones die geschikt zijn voor de ontwikkeling van windmolens opnieuw te beoordelen. De directie-generaal van luchtvaart behoudt zijn instemmingsrecht tot 16km rond radars, maar buiten deze 16km is een simpele instemming voldoende. Het ministerie van Defensie zal 4 militaire vliegoefenzones die zeer geschikt zijn voor windmolenparken opnieuw beoordelen. Daarnaast stelt de minister voor om de goedkeuring voor elektrische installaties tussen windmolens en de aansluiting van windmolenparken op land en op zee af te schaffen.

Verbeteren van de relatie tussen windprojecten en de omgeving
Het ministerie stelt voor om bij de helft van de windmolens de knipperlichten te vervangen door vaste verlichting en de windmolen beter te integreren in de omgeving door bijvoorbeeld een beroep te doen op landschapsarchitecten.

Op fiscaal gebied stelt het ministerie voor om een gedeelte van de forfaitaire belasting voor nutsbedrijven ten goede te laten komen aan gemeenten die de aanleg van windmolenparken in hun gemeente toestaan. Tenminste 20% van deze belasting van €7.400 per geïnstalleerde MW zou naar de gemeenten moeten gaan. Overige maatregelen zijn het opstellen van een ‘best practices’ gids tussen de windmolenprojectontwikkelaar en de gemeente, de oprichting van een nationaal netwerk voor het begeleiden van gemeenten en de stimulering van crowdfunding.

 Bron: Actu-Environnement, Ministère de la Transition écologique et solidaire

Advertenties
%d bloggers liken dit: