Covid-19: tijdelijke regels voor het goederenvervoer over de weg in Frankrijk

Vanwege de coronacrisis heeft de Franse regering een aantal tijdelijke regels voor het goederenvervoer over de weg ingevoerd. Daarnaast zijn de voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs die in Frankrijk open zijn te vinden op de site van Bison Futé.

Besluit voor aanpassing rijtijden goederenvervoer over de weg
Artikel 1
Voor het onder de verordening (EG) nr. 561/2006 van 15 maart 2006 vallende goederenvervoer over de weg gelden, in afwijking van artikel 6 van die verordening, de volgende tijdelijke wijzigingen :

  • Verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet, tot maximaal 10 uur per dag of twee keer per week 11 uur per dag;
  • Verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet, tot maximaal 60 uur per week en 102 uur gedurende twee opeenvolgende weken, op voorwaarde dat deze verhogingen in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake rij- en rusttijden die van toepassing zijn op chauffeurs.

Franse tekst
Les opérations de transport routier de marchandises relevant du règlement du 15 mars 2006 susvisé bénéficient, par dérogation à l’article 6 de ce règlement, des dérogations temporaires suivantes :

  • Augmentation de la durée journalière de conduite, dans la limite de dix heures par jour ou de onze heures par jour deux fois par semaine ;
  • Augmentation de la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de soixante heures par semaine et de cent-deux heures sur deux semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail et au repos applicables aux conducteurs.

Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde wijzigingen worden toegestaan voor een periode van 30 dagen.

Franse tekst
Les dérogations prévues à l’article 1er sont accordées pour une durée de 30 jours.

Artikel 3
De in artikel 1 bedoelde wijzigingen gelden zijn van toepassing op nationaal en internationaal goederenvervoer.

Franse tekst
Les dérogations prévues à l’article 1er s’appliquent aux opérations de transports nationaux et internationaux de marchandises.

Besluit tot opheffing van rijverboden voor vrachtwagens in bepaalde perioden, in het kader van de epidemische crisis van het coronavirus “covid-19”

Artikel 1
De rijverboden voor vrachtwagens met een maximaal toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton, zoals bepaald in de artikelen 1, 2 en 3 van het besluit van 2 maart 2015 met betrekking tot het rijverbod van vrachtwagens in bepaalde periodes, worden opgeheven.

Franse tekst
Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge prévues par les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 2 mars 2015 susvisé sont levées.

Artikel 2
De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing tot en met 20 april 2020.

Franse tekst
Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu’au 20 avril 2020 inclus.

Hoewel dit niet in het besluit is opgenomen, heeft het Franse ministerie bevestigd dat deze maatregel ook van toepassing is op internationaal vervoer.

Besluit van 19 maart 2020 met betrekking tot diverse maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het covid-19-virus
De bepalingen met betrekking tot het goederenvervoer over de weg staan in 7 ter II van dit besluit.

II.- Voor het uitvoeren van het goederenvervoer, moeten de op nationaal niveau vastgestelde maatregelen inzake hygiëne en sociale afstand (social distancing), de zogenaamde “barrières”, in acht worden genomen door vrachtwagenchauffeurs en het personeel bij laad- en losplaatsen. Wanneer laad- of losplaatsen niet zijn voorzien van een watervoorziening, moeten deze plaatsen worden voorzien van hydroalcoholische gel.
De vrachtwagen moet zijn uitgerust met een zeep- en watervoorraad en wegwerpdoekjes of hydroalcoholische gel.
Wanneer de in de eerste alinea bedoelde maatregelen worden nageleefd, mag de toegang van een vrachtwagenchauffeur tot een laad- of losplaats met inbegrip van een mogelijk aanwezige watervoorziening niet worden geweigerd om gezondheidsredenen die verband houden met de Covid-19-epidemie.
Het overhandigen en ondertekenen van de vervoersdocumenten gebeurt zonder contact tussen personen.
De levering geschiedt op de door de opdrachtgever aangewezen en in het vervoersdocument vermelde plaats.
In het geval van thuisbezorging laten de chauffeurs, na communicatie met de geadresseerde of zijn vertegenwoordiger, de pakketten voor de deur achter met behulp van alternatieve methoden die de correcte aflevering bevestigen en waarbij de handtekening van de geadresseerde niet nodig is.
De ondertekening van een document door de geadresseerde of zijn vertegenwoordiger kan op geen enkele wijze worden vereist.
Tenzij een klacht wordt ingediend, op welke manier dan ook inclusief langs elektronische weg, uiterlijk voor het verstrijken van de contractueel overeengekomen termijn of, bij gebrek aan een contractuele bepaling, om 12 uur op de eerste werkdag na de afgifte van de goederen, wordt de levering geacht in overeenstemming te zijn met het contract.
Deze bepalingen zijn van openbare orde.

Het antwoord van het Franse transportministerie over de dubbele bemanning en de gezondheidsverklaring luidde afgelopen zaterdag (21/03) als volgt:

“Dubbele bemanning is toegestaan en een gezondheidscertificaat is niet nodig, maar als de chauffeur er een heeft, dan is dat beter.”

Aanpassing 23 maart: Frankrijk scherpt maatregelen aan om verspreiding coronavirus te voorkomen

%d bloggers liken dit: